The Goddess Benzaiten appearing to Taira no Kiyomori at Itsukushima by Hokkei / La déesse Benzaiten apparaissant à Taira no Kiyomori à Itsukushima par Hokkei

  • Home
  • Catalogue
  • The Goddess Benzaiten appearing to Taira no Kiyomori at Itsukushima by Hokkei / La déesse Benzaiten apparaissant à Taira no Kiyomori à Itsukushima par Hokkei