Kansei Era from the series « Mirror of the Ages  » by Chikanobu / Ere Kansei de la série « Miroir des ères  » par Kuniyoshi (1897)

  • Home
  • Catalogue
  • Kansei Era from the series « Mirror of the Ages  » by Chikanobu / Ere Kansei de la série « Miroir des ères  » par Kuniyoshi (1897)